Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

10/01/2018

TAND tỉnh

Phạm Trung Uy

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

2

12/02/2018

TAND tỉnh

Phan Ngọc Minh

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

3

12/03/2018

TAND tỉnh

Võ Minh Tiến

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

4

10/04/2018

TAND tỉnh

Phạm Trung Uy

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

5

10/05/2018

TAND tỉnh

Phan Ngọc Minh

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

6

11/06/2018

TAND tỉnh

Võ Minh Tiến

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

7

10/07/2018

TAND tỉnh

Phạm Trung Uy

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

8

10/08/2018

TAND tỉnh

Phan Ngọc Minh

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

9

10/09/2018

TAND tỉnh

Võ Minh Tiến

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

10

10/10/2018

TAND tỉnh

Phạm Trung Uy

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

11

12/11/2018

TAND tỉnh

Phan Ngọc Minh

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh

12

10/12/2018

TAND tỉnh

Võ Minh Tiến

Bùi Đình Thọ

Trụ sở TAND tỉnh


cdscv