GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
TÒA ÁN NHÂN CẤP HUYỆN

Chánh án TP. Quảng Ngãi Bùi Văn Hậu

Chánh án huyện Sơn Hà Định Klít

Chánh án huyện Nghĩa Hành Trần Thị Thi Thơ

Chánh án huyện Sơn Tịnh Phan Hoàng

Chánh án huyện Lý Sơn Phạm Văn Biểu

Chánh án huyện Mộ Đức Bùi Duy Nam

Chánh án huyện Sơn Tây Lâm Thị Ánh Tuyết

Chánh án huyện Trà Bồng Lê Thị Hòa

Chánh án huyện Minh Long Nguyễn Tấn Hoàng

Chánh án huyện Ba Tơ Trần Trung Tiến

Chánh án huyện Đức Phổ Huỳnh Ngọc Kháng

Phó Chánh án TP. Quảng Ngãi Bùi Thị Hồng Ánh

Phó Chánh án huyện Sơn Hà Phan Thị Sinh

Phó Chánh án huyện Minh Long Nguyễn Đình Nam

Phó Chánh án huyện Mộ Đức Nguyễn Văn Đức