GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO
TÒA ÁN NHÂN CẤP HUYỆN

Chánh án TAND Thành phố Quảng Ngãi Phan Ngọc Minh

Chánh án huyện Sơn Hà Nguyễn Ngọc Hồng

Chánh án huyện Nghĩa Hành Trần Thị Thi Thơ

Chánh án huyện Sơn Tịnh Võ Minh Tiến

Chánh án huyện Lý Sơn Phạm Văn Biểu

Chánh án huyện Mộ Đức Bùi Duy Nam

Chánh án huyện Sơn Tây Phan Hoàng

Chánh án huyện Trà Bồng Trịnh Văn Thuận

Chánh án huyện Minh Long Nguyễn Tấn Hoàng

Chánh án huyện Ba Tơ Trần Trung Tiến

Chánh án huyện Bình Sơn Trần Phú

Chánh án huyện Đức Phổ Lê Văn Kinh

Phó Chánh án TP. Quảng Ngãi Phạm Thị Thu Phương

Phó Chánh án huyện Sơn Hà Phan Thị Sinh

Phó Chánh án huyện Đức Phổ Huỳnh Ngọc Kháng

Phó Chánh án huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Hồng Loan

Phó Chánh án huyện Ba Tơ Lý Ngọc Ny

Phó Chánh án huyện Minh Long Nguyễn Đình Nam

Phó Chánh án huyện Trà Bồng Lê Thị Hòa

Phó Chánh án huyện Sơn Tây Lâm Thị Ánh Tuyết

Phó Chánh án huyện Mộ Đức Nguyễn Văn Đức